திரும ணம் ஆகி விவாக ரத்தான விஜய் டிவி பிரபலம் டிடி .!! திருமண த்தின் போது எடுத்த முழு திருமண புகைப் படங்கள்.!!

0

விஜய்   டிவி யில்   பிரபல  தொகு ப்பாளினியாக   இருப் பவர் தான்   திவ்யதர் ஷினி.   இவரை   அனைவ ரும்   சுருக் கமாக   டிடி என   அழைப் பார்கள் .  இவர்   ஆரம்ப த்தில்   2003 ஆம் ஆண்டு   நலதம யந்தி   என்ற   படத்தின் மூலம்   அறிமுகமா னார்.

 

 

2007 ஆம்   ஆண்டு   விஜய் டிவியில்   நிகழ்ச் சிகளை   தொ குத்து   வழ ங்க   தொடங் கினார் .   இவர்    காபி  வித்  டிடி   என்ற   நிகழ்ச் சியை    தொகு த்து   வழங்கி யிருந் தார்.  அதில்   பல   முன்னணி   சினிமா   பிரபல ங்களை   இவர்   பேட்டி   எடுத் தார்.

 

 

இந்த நிகழ்ச்சி   அந்த   சமய த்தில்   மிகப்பெ ரிய   அளவிற் கு   பி ரபலமா ன  நிகழ்ச்சி யாக   இரு ந்தது .   விஜய் டிவி   மட்டு மின்றி   ராஜ் டிவி   போன்ற சில   தொலைக் காட்சி களிலும்   இவர்   பணி யாற்றி   இருக்கி றா ர் .

 

 

பின் பவர்   பாண்டி  ,  சர்வம்   தாள மயம்  ,   காபி வித் காதல்   போன்ற சில திரைப்ப டங்களில்  இவர்   நடித்திரு க்கி றார் .   இப்படி   வருடங் களாக  விஜய் டிவியில்  தொகு ப்பாளி னியாக   இரு ந்து   வரும்  இவர் தனது   நீண்ட  வருட   நண்ப ராக   இருந் த  ஸ்ரீகாந்த்   ரவிச்சந் திரன்   என்பவரை   திரும ணம்   செய்து   கொண் டார் .

 

 

பின்   இருவரும்   கருத்து வேறுபாடு   காரண மாக   2017 ஆம் ஆண்டு பிரிந்து   விட் டனர்  .  அதன் பின்   த ற்போது   வரை இவர்   தனியாக த்தான்   வாழ்ந் து   வரு கிறார்.   இப்படி   விவாகர த்து   பெற்று   தனி யாக   வாழும்   இவரி ன்   திருமண புகைப்ப டங்கள் 

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.