தமிழ் சினி மாவின் பிரபல நடிகர் பிரபு வின் மகன் விக்ரம் பிரபு வின் பலரும் பார்த் திராத திருமண புகைப்ப டங்கள்.!!

0

தமிழ்   சினிமா வின்   பிரபல  நடிக  ராக   இரு ந்தவர்    தான் நடிகர்  பிரபு  . இவருடைய   மகன் தான்   விக்ரம்  பிரபு  .  இ வர் 2002 ஆம் ஆண்டு கும்கி   திரைப்ப டத்தின்   மூலம் தமிழ் சினிமா  வுக்கு   கதாநாய கனாக   அறிமுக மானார்.

 

 

அதை  தொட ர்ந்து   இவன் வேற மாதிரி ,   வெள்ளை க்கார   துரை   போன்ற   படங்க ளில்   நடித்து   வந் தார்  .  அந்த   படங்க ளும்   வெற்றி   பெற்ற து . பின்  இவரு டைய   படங்கள்     வித்தியாச மாக   இருந் ததால்   இவருக்கு  என ஒரு ரசிகர்  கூட்டம் உருவா னது.

 

 

ஆனால்  அதன் பிறகு   வீரசி வாஜி  ,  நெருப் புடா  ,  பக்கா  ,  துப்பா க் கி   முனை என தொடர்ந்து   திரைப்படங் களை   கொடு த்து   வந்தா ர் .   கடைசி யாக   இவர் டானா காரன் என்ற   ப டத்தில்   நடி த்தார்  .  அந்த படம்   வெற்றி   பெ ற்றது.

 

 

அதை  தொடர் ந்து   பொன் னியின்   செல்வ ன்   திரைப் படத்தில்   முக்கிய கதாபாத்தி ரத்தில்   நடித்தி ருந்தார்  .  அடுத்து   இ வர்   பொன்னி யின்   செல் வன்   இரண் டாம்  பாகம்   ,  ரைடு   போ ன்ற   படங் கள்   வெளி யாக   இருக்கி றது.

 

 

மேலும் இவர்  லட்சுமி   உஜ்ஜ யினி   என்ற   தொழி லதிபர்  மகளை  2007 ஆம் ஆண்டு திருமணம்   செய்து   கொண்டா ர்  .  தற்போது இவர்களுக்கு  இரண்டு   குழந் தைகள்   இருக்கி ன்றன ர் .   பிரமாண்ட மாக   நடந்த   இவர் களது   திருமண   புகைப்ப டங்கள்

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.