கவர்ச் சியில் சினிமா நடிகை களுக்கே டஃப் கொ டுக்கும் ரோஜா சீரியல் நடிகை.!! ரோஜா சீரியலில் குடும்ப குத்து விளக் காக நடித்த நடி கையா இது.? வாயை பிளக்கும் ரசிகர்கள் .! தீ யாய் பரவும் புகை ப்படங்கள் உள்ளே.!

0

சன் டிவியில்    ஒளிபர ப்பான   சீரியல்களில்   பிரபலமா ன   சீரியல்    தான்  ரோஜா .   இந்த   சீரியல் மூலம்   பிரபல மான   நடிகை தான் பிரியங்கா  நல் காரி  .  இவரை பிரியங்கா   என்ப தை   விட ரோஜா என்றுதான்   பலருக் கும்   தெ ரியும்.

 

 

அந்த அளவிற்கு   இந்த சீரியல் மூலம்    பல ரசிகர்களை கவர்ந்து  விட் டார்  .  பார்க்க மிகவும் அழகான   பெண்ணா க   இருப்பதால் இவருக்கான பெரும் தனி ரசிகர் கூட்டம்   உருவா னது .   இவர் நடித்த   ரோஜா சீரியல் தான்    சன் டிவியில்   டிஆர் பி இல்    டாப் பில்   இருந்தது.

 

 

இப்படி   ரசிகர்க ளை  கவர்ந்த    சீரியல்  சில   வாரங்க ளுக்கு   முன்   நிறை வடைந் தது .   இவர் தற்போது சன் டிவியி ல்   இருந்து   ஜீ தமிழ்   தொலை க்காட்சி க்கு    மாறி அங்கு   சீதா ராமன்   என்ற தொடரில்   கதாநாயகி யா க   நடித்து வருகிறார்.

 

 

இதனால்  இவரது   ரசி கர்கள்   தற்போது ஜீ தமிழ் பக்கம் தங்களது கவனத்தை கொண்டு  சென்று   இருக்கி றார் கள் .  இந்த சீரியலும்   ஒளிபரப் பாகி   சில   வாரங்களி லேயே   மக்கள்   மத்தியில   நல்ல வரவேற்பு   பெற்று  இரு க்கிற து.

 

 

 இப்படி  சீரிய ல்களில்   மிகவும் குடும்ப   பா ங்கான   பெண் ணாக   அழகா க   இவரை பார்த்து வந்த   பலரு க்கும்   அதிர்ச்சி யளிக் கும்  வகை யில்   இ வர் சோசியல் மீடியாக்க ளில்   பதிவு செய்யும்   புகை ப்படங்கள்   இருந் து   வரு கிறது.

 

 

மிகவும்   கிளா மரான   புகைப்பட ங்களை   இவர் பதிவு செய்து வந்து கொண்டி ருக்கிறார் .   சீரியலில்   மாடனா க   இல்லாம ல்   பு டவையுட ன்   வந்த இவர் தற்போது   மீ டியாக்க ளில்  இ ப்படி   இருப்பதை   பார்த்த  பல   ரசிகர்க ளும்   இ வரின்    புகைப் படத்தை    ஷேர்  செய்து   வைரலா க்கி    வருகி றார்கள்.

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.