நடி கர் அஜி த்தின் அந்த நடிகை யுடன் ரகசிய தொடர்பில் இருக்கி றார் .!! திருமண த்திற்கு பின்னும் இப்ப டியா.? வெளிப்ப டையாக சொன்ன பிரபலம்.! கோப த்தில் அஜித் ரசிக ர்கள்.!

0

தமிழ்  சினிமா வின்   பிரபல நடிகர்  அஜித்  .  இவர்   கடை சியாக   துணிவு திரைப் படத்தில்   நடித்தி ருந்தா ர்  . இந்த   திரைப்ப டம்   மிகப்பெ ரிய   வெற்றி யை   கொடு த்தது  .  அதை தொடர்ந்து   தற்போது   இயக்கு னர்   மகிழ்   திருமே னி  யுடன்   புதிய   படத்தில்   இணை ந்திரு க்கிறார்.

 

 

நடிகர்  அஜித்   த ன்னுடைய  ஆரம்ப   கால த்தில்   நடிகை   ஹீரா வை   காதலி த்து   வந்த தாக  பல கிசு கிசுக்கள்   இருந்து   வந் தது  .  அதன் பிறகு   அமர்க் களம்   படம் சமய த்தில்   தன்னுடன்   இணை ந்து   ந டித்த   நடிகை  ஷாலினி யை   ந டிகர்  அஜித் காதலித்து   இரு வரும்   தி ருமணம்  செய்து   கொண் டனர்.

 

 

இரு வரும்   பெற்றோ ர்கள்  சம்மத த்தோடு   2000   ஆண்டு திருமணம்   செய்து கொண் டனர்  .  அதற்குப்   பின்   த ற்போது   வரை   எ ந்தவித   கிசுகிசு வும்   இல்லா மல்   சிறந்த   நட்ச த்திர   ஜோ டியாக   இந்த   ஜோடி   இருந்து   வருகி றது.

 

 

சமீபத் தில்  கூட   ஷாலினி   சமூக   வ லைதள ங்களில்   இணை ந்து   குடும்ப த்துடன்  புகைப் பட ங்களை   பதிவு   செய்து  வந்து   கொண்டி ருக் கிறார்  .  இந்த நிலையில்  இத் தனை   வருடம்   ஆ  கியும்   தி ருமணத் திற்கு   பின்   எ ந்த   ஒரு   கிசுகிசு  வில்   சிக்காமல்   இருந்து   வந்திருக்கி றார்.

 

 

ஆனால்   தற் போது    அஜித்  வேறு ஒரு   நடிகையு டன்   தொடர் பிலிருந் து   வருவ தாக    ஒருவர்   தெரிவி த்திருக் கிறார்  .  அவர் வேறு யாரும்   இல்லை  சமீப மாக   பிரபலங் களின்   அந்த ரங்க   விஷயங் க ள்   கூறும் உமர்   அஜித்    திருமண த்திற்கு   பின்   ரகசிய   உறவிலி ருந்து  வருவதா க   பதிவு ஒன்றை   போட்டு   இருக்கி றார்.

 

 

இப்படி ப்பட்ட  நிலை யில்   அஜித்   ரசிகர் கள்   இதை  பார்த்  து   கடும்  கோபத்  தில்   அவரை   திட்டி  வருகின்  றனர்  .  மேலும்   இந்த பதிவு   தற் போது   இணைய த்தில்   வைர லாகி   கொண்டு   இருக்கி றது  .  பலரும்   தங்க ளது   கோபத் தை   காட்டி   வருகி றார்கள்.

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.