தமிழ் சினி மாவின் கனவு கன்னி யாக இருந்த நடிகை நமீ தாவின் பலரும் பார்த் திராத திரு மண புகை ப்படங்கள்.!

0

தமிழ்  சினிமா வின்   பிரபல  நடிகை யாக   இருந் தவர்  தான்  நடிகை நமீதா  . தமிழ் மட்டும்  இன்றி  தெலு ங்கு ,   கன்னடம் ,   மலை யாளம்    படங்க ளிலும்   நடித்திரு க்கிறார்  .  2002 ஆம்   ஆண்டு   தெலு ங்கு   பட த்தின்  மூலம்   திரையு லகில்   அறிமு கமானார்.

 

 

அதை   தொடர் ந்து   தமி ழில்   எங்கள் அண்ணா   படத் தின்   மூலம்   அறிமு கமானார்.  இவர் அதை   தொட ர்ந்து   மகா நடிகன்  ,  இங்கி லீஷ்  காரன்,   பம்பர   கண்ணா லே ,   சாண க்யா ,     தகப் பன்   சாமி   ,  அழ கிய   தமிழ்   மகன்  ,  பில்லா    போ ன்ற   படங் களில்   நடித்து   இருக் கி றார் .

 

 

பின்   பிரபல   நடிகை யாக   வலம் வந்து   கொண் டிருந் தார்  . அதன் பின்   இவரு க்கு   சரிவர ப்பட   வாய்ப் புகள்   அமை வது   கிடை யாது .   இளமை   ஊஞ்சல் ,   பொட்டு போன்ற   திரைப்பட ங்களில்   நடித் திரு க்கிறார்.

 

ஆனால்  இவ ருக்கு   அந்த   படங்க ள்   சரிவர   அமையவி ல்லை .   இவர்   அதிகம்   கவ ர்ச்சி   காட்டி   நடித்த தால்   இவரு க்கு  ஒரு    தனி ரசிகர்   கூட்ட ம்   உருவா னது. ஆனால்  இவர்   தோல்வி    படங் களை   மட்டுமே   கொ டுத்துள் ளார் .

 

 

இந்த   நிலை யில்   2017 ஆம் ஆண்டு   தொழிலதி பரான   வீரேந் திர   சவுத் ரி   என்ப வரை   திருமணம்   செய்து  கொண் டார்  . இவ ர்கள்   கடந்த வருடம்   இரட் டை   குழந் தையை   பெற்றி ருந்த னர்  .  இ ந்த   ஜோடி யின்   திருமண   புகைப்ப டங்கள்   இதோ

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.