சகுனி , மாஸ் பட நடி கை ப்ரணி தாவின் பலரும் பார் த்திராத ரகசிய திருமண மற் றும் குடும்ப புகைப்ப டங்கள்.!!

0

தமிழ்   சினிமா வின்   பிரபல நடிகையாக   இருப்ப வர்   தான்   பிரணிதா .   இவர்   தமிழ் மட்டும் இன்றி   தெலு ங்கு  ,  கன்னடம்  ,  இந்தி   என  பல   மொழிக ளில்   நடித்திரு க்கிறார்  .  2010 ஆம் ஆண்டு   போ க்கி   என்ற   கன்னட   திரைப்ப டத்தின்   மூலம் இவர் அறிமுகமா னார்.

 

 

அதை  தொட ர்ந்து   தெலுங் கு   தி ரைப்படங்க ளின்   ந டித்து   வந்த வர்   2011 ஆம் ஆண்டு   உதயன் என்ற தமிழ் படத்தின்  மூலம்   தமிழில்   அறிமு கமா னார் .  அதை தொடர் ந்து  2012 ஆம் ஆண்டு   கார்த்தி     ஜோடியாக   சகுனி என்ற   திரைப் படத்தில்  நடித்திரு ந்தார்.

 

 

அதை   தொட ர்ந்து  நீண்ட   இடைவே ளைக்கு  பிறகு   மாஸ்   படத் தில்   சூர்யாவுக்கு ஜோடியாக   நடித் தார்  . அந்த படத்தின்   மூலம் பெரிய   அள வுக்கு  பிரபல மாகி   தனக் கென  ஒரு   ரசிகர்   கூட்டத் தை   உருவாக் கினார்.

 

 

 

இவர்  அதன்பின்  2017 ஆம் ஆண்டு   எனக்கு   வாய்த்த  அடிமை கள்  ,  ஜெமினி கணே சனும்   சுருளிரா ஜனும்   போன்ற   திரைப்பட ங்களி ல்   நடித் தார்  . அதற் குப்பின்   இவர் தமிழில்  எந்த  ஒரு  திரைப் படங்களி லும்   நடிக்கவி ல்லை.

 

 

இவர்  நித் தின்      என்ற   தொழிலதி பரை   2021 ஆம்  ஆண்டு   ரகசி யமாக   திரும ணம்   செய்து   கொ ண்டார் .   இவர்க ளுக்கு   தற்போ து   ஒரு   மகள்   இருக்கிறா ர்  . பலரும் பார்த் திராத   இவர்க ளது   ரகசிய   திருமண   புகை ப்பட ங்கள்

 

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.