பிரபல சின்னத் திரை நடிகரும் தளபதி விஜய்யின் நண்பருமான நடிகர் சஞ் சீவின் பல ரும் பார்த்தி ராத திருமண புகைப்ப டங்கள்.!!

0

சின்ன த்திரை   சீரிய ல்கள்   மூலம் பிரபலமான  நடிகர் தான் சஞ்சீவ்   வெங் கட் .   இவர் சன் டிவியில்   ஒளிபரப் பான   திருமதி   செல்வ ம்   என்ற   சீரிய லில்  ந டித்து  பெரிய   அள வுக்கு  ரசிகர் களை   கவர் ந்தார்.

 

 

இந்த  சீரியல்  5   ஆண்டுக ளுக்கும்   மேலாக ஓடி   பலரு க்கும்    ஃபேவ ரட்   ஆன சீரிய லாக  இருந்த து  .  அதுமட் டுமின்றி   மெட்டி ஒலி  ,  ஆனந் தம் ,    யாரடி நீ   மோ கினி ,   கண் மணி   போன்ற   சீரியல்  களில்   இவர்   நடித்து   வரு கிறார் .   17   வருட மாக   இ ந்த   சின்ன த்திரை   யில்   இரு ந்து  வ ருகிறார்.

 

 

இவர்  ஆரம்பத் தில்   படங்களி ல்   விஜ யின்   நண் பனாக   தோன்றி   அறிமுக மானார்.   நிஜ   வாழ்க்கை யிலும்   விஜயின்   கல் லூரி   நண்பர்   இவர்  .  மெட்டி ஒலி நாடகத் தின்   மூலம்   22  ஆம்   ஆண்டு   அறி முகமா னார். 

 

 

மேலும் சிறந்த   சின்னத் திரை  நடிகருக் கான   தமிழ் நாடு  மாநில   விருதை  பெற்று இரு க்கிறார்  .  மேலும்   மானா ட   ம யிலா ட  ,   கையில் ஒரு   கோடி ,   ஜீ சூப்பர் டேல ன்ஸ் ,   மெர்ச ல்   ஆடியோ லான்ச் போன்ற   நிகழ்ச்சிக ளில்   தொகுப் பாளரா கவும்   இருந் திருக் கிறார்.

 

 

மேலு ம்   பிக் பாஸ்  சீசன் 5   போட்டி யாளரா கவும்   கலந்து   கொண்டி ருந்தார்  . இவர்  2009 ஆம் ஆண்டு   சீரியல்  நடிகை   ப்ரீத் தி   என்ப வரை   திரும ணம்   செய்து   கொண் டார்  .  பலரும்   பார்த் திராத   இவர்கள து   திருமண   புகைப்பட ங்கள்

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.