நடிகை திரிஷா என்னு டைய மனைவி தான் .!! ஆபாச மாக பேசி வீடி யோவை வெளியிட்ட பிரப லம் .!! அதிர் ச்சியில் ரசிக ர்கள்.!!

0

தமிழ்   சினிமா வின்   முன்னணி   நடிகை யாக   இருப் பவர்  தான்   த்ரிஷா .   இவர் தற்போது   விஜயு டன்   இணை ந்து   லியோ  திரைப்பட த்தில்   நடித்து   வருகி றார்  . 1999 ஆம்  ஆண்டு   ஜோடி   திரைப் படத்தின்   மூலம்  நடிகை  யாக   அ றிமுக மானார்.

 

 

அன்று  முத ல்   தற்போது   வரை     முன் னணி   நடிகை யாக  வலம்   வந்து கொண்டிருக்கிறார்  .  தமிழ்   மற் றும்   இன்றி     மற்ற மொழி   படங்களிலு ம்   இவர்  நடித்தி ருக்கிறார்  .  க டைசியாக   இவர்    ந டித்த   பொன்னி யின்   செல் வன்   திரைப் படம்   மிகப்பெரிய   வெற்றி யை   கொடு த்த து.

 

 

அதை   தொடர் ந்து   தற்போது   விஜயுடன்   நடி த்து   வருகி றார்  .  இந்த நிலையில் இத்தனை   வருட ங்கள்   ஆகியும்   தற் போதும்   இவர்   திருமணம்   செய்து   கொள் ளாமல்   தான்  இருந்து   வரு கிறார்  . இந் த   நிலை யில்   பிரபலம்   ஒரவர்   பல   பேட்டி யில்   திரிஷா  என் மனைவி  என  கூறி   வருகி றார்.

 

 

அவர் வேறு  யாரும்   இல்லை   ஏ எல்   சூர்யா  தான் .   சமீபத் தில்   பேட்டியில்  திரிஷாவை   மனைவி என்று  கூறி விட்டு   ஏன் அவரை  தகாத   வார்த் தைகள்   பேசுகி றீர்கள்  என கேள்வி   கேட் டிருந் தனர்  . அதற்கு பேசியவர்   ஆன்மா விற்கு   எதற்கு  மனைவி என்று  கேட்டு   கேள்வி களை   திருப்பி  கேட்டு   இருக் கிறார்.

 

 

மேலும்  நடிகை   திரிஷா   சிவரா த்திரி   அன்று   போடப்ப ட்ட   ஒரு   பதிவில்   முகம் சுளிக் கும்   வகை யில்   வார்த்தை களால்   திட்டி   இருக்கி றார் .  இவர் மேலும்   விஜயு டன்   இணை ந்து   எடுத்த    புகைப் படத்தை யும்   மிகவும்   தவறா ன   வார்த்தை களை   பயன்ப டுத்தி   இவர் திட்டி   வருகி றார்.

 

 

இவர் ஏன்   இவ்வாறு   செய் கிறார்  என்று  தெரியவில் லை  . த ற்போது  இவர் பேசி இருக்கும்   வீடியோக் கள்   இணைய த்தில்   வைர லாக   ஷேர்   செய்ய ப்பட்டு   வருகி றது  .  மேலும்  இது   இணை யத்தில்    பரவ லாக   பேசப்ப ட்டு   வருகிற து.

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.