திருமண த்திற்கு தயா ரான நடிகை அஞ்சலி. !! ஜெய்யை கழட்டி விட்டு இந்த பிரபல த்தை தான் திருமணம் செய்கி றாரா .?? இணை யத்தில் வெ ளியான லே ட்டஸ்ட் தகவல்.!

0

தென்னி ந்திய   சினிமா உலகில் பிரபல நடிகையாக   இருப்ப வர்  தான் நடிகை அஞ்சலி  .  தமிழில்   இயக்கு னர்   ராம் இயக்கிய   கற்றது தமிழ்   திரைப் படத்தின்   மூலம்   கதா நாயகியாக   அறிமுக மானார்  இவர்.

 

 

அதன் பின்   அங்கா டித்தெரு  படத்தின்   மூ லம் பெரிய   அளவிற்கு   பிரபலமா னார்.  பின் கோ  ,  மங்கா த்தா  ,  எ ங்கேயும்   எப்போ தும்  ,  வத்திக் குச்சி,   சேட்டை  ,  சிங்கம் 2  ,  இறைவி ,   பேரன்பு   ,  பாவ கதைகள்  என   தொடர்ந் து   படங்களில்   நடித்து   வருகி றார்.

 

 

இவர்  தற்போது கூட   இயக் குனர்   சங்கர்  இயக்கி வரும்   ராம்ச ரண்   படத்தில் நடித்து   வருகி றார்  .  இந்த நிலையில் இவர்   தற்போ து   விரைவில் திருமணம்   செய்ய  இ ருப்பதாக   தகவல்   வெளியாகி   இருக்கி றது .  இவர் நடிகை  ஜெயை காதலித்து   வந்தார்.

 

 

ஆனால்   இருவரு ம்   கருத்து   வேறு பாடு  காரண மாக   பி ரிந்து   விட்ட னர் .  ஜெய்யுடன்   பிரே க்கப்   செய்த பிறகு   இவர்   பெரிய   மன   உளை ச்சலுக்கு   ஆளா கி   படங்க ளில்   நடிக்கா மல்   இருந்து   வந்தா ர்  .  அதன் பின்   மீண் டும்  நடிக் க   வந்தார்.

 

 

தற் போது  சில   படங் கள்  மட்டுமி ன்றி   பல   வெப்   தொடர்க ளிலும்   நடித்து  வருகி றார்  .  அதன்   மூலம் அதிக   சம்பளம்   பார் த்து  வருகிறா  ர் . இவர்  பிரபல    இயக் குனர்  ஒருவரை    திரும ணம்  செய்ய   போ கிறார்   என்று  சொல்ல  ப்பட் டது .  பின் அது  பொய்யான  தகவல் என    சொ ல்லப்ப ட்டது.

 

 

இந்த  நிலையில்  இவர்   தனது   பெற்றோர்   சம்பந்த த்துடன்   பிரபல  தொழி லதிபர்  ஒருவரை  திருமண ம்   செய்ய   இ ருப்பதாக   தற்போ து   தகவல்   வெளி யாகி   இருக்கி றது  .  இது குறித்து   அதிகா ரப்பூர் வமான   அறிவிப் பு   விரைவில்   வெளி யாகும்   என   எதிர் பார்க்கப் படுகி றது .

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.