பிரபல தயாரி ப்பாளரும் நடிகரு மான ஆர்கே சுரே ஷின் முழு குடும்ப புகைப் பட ங்கள்.!

0

தமிழ்   சினிமாவின்   பிரப ல   தயாரிப் பாளராக   இருந்து  பின்   நடிகராக   மாறியவர் தான் ஆர் கே சுரேஷ்  .  பல முக்கிய   திரைப்ப டங்க ளை   தயாரித்து  பின்   பாலாவின் தார  தப்பட்டை என்ற   திரை ப்படத்தி ன்   மூலம்   அறிமுகமானார்.

 

 

விஷால்  நடித்த மருது   திரைப்பட த்தின்  வில்லனா க   நடி த்தார்.    பின்   இப்படை வெல்லும் ,   ஸ்கெ ட்ச் ,   பில்லா  பாண்டி  ,  நம்ம வீட்டு  பிள்ளை ,   புலிக் குத்தி   பாண்டி ,   விசித்திறன்   போன்ற   படங்க ளில்   நடித்தி ருக்கிறா ர்.

 

 

விசி த்திரன்    படத்தில்   இவர்   கதாநாயக னாக   நடித்திருந் தார்  . தயாரி ப்பது   மட்டுமில் லாமல்   பட ங்களை   விநி யோகமும்   செய்து  வந் தார் .   பர தே சி ,   சூது கவ்வும் ,      தர்ம துரை ,   மாம னிதன்   போன்ற   படங் களை   இவர்   விநி யோகம்   செய்து   இருக் கிறார்.

 

 

தற்போ தும்  சில   படங்களில்   முக்கிய   கதாபாத்தி ரம்   மற்றும்   ஹீரோ வாக   நடித்து   வருகி றார் .  இவர் பிரபல  சீரியல்   நடிகை   திவ்யா வை   திருமணம்   செய்வ தாக  இரு ந்து   பின் திருமணம்   நடக்கா மல்   போய்விட் டது . 

 

 

பின் 2020  ஆம் ஆண்டு  மது   என்பவரை ரகசிய   திரும ணம்   செய்து   கொ ண்டார்.   சமீபத் தில்  கூட   அவரது   மனைவி யின்   வளை காப்பு   மற்றும்   குழந் தை   பிறந் ததை  அவர்  புகைப்பட ங்கள்   மூலம்   ப திவு   செய்திரு ந்தார்  . பல ரும்  பார்த் திராத   அவரது   குடும் ப   புகைப்ப டங்கள்

 

 

 

 

 

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.