ஆண்ட் டியின் கட்டுப் பாட்டில் இருந்து வந்த நடிகர் கரண் .! இளம் வயதில் செய்த தவ றால் சினிமாவை விட்டு காணாமல் போன கரண்.!! வெளியான தகவல்கள் ஷாக் கான ரசிக ர்கள்.!!

0

தமிழ்  சினிமா வின்   பிரபல நடிகராக   இருந்து வந்தவர்  தான் நடிகர்  கரண் .   90 காலக ட்டத் தில்   பல   படங்க ளில்   மிரட் டல்   வில் லன் ,   ஹீரோ என வலம்  வந்து கொண்டி ருந்த வர்  .  இவர் முதலில்   குழந் தை   நட்சத்திரமா க   மலை யாள  படங்க ளில்   நடித் து   வந்தா ர்.

 

 

பின்   தமிழ்   சினி மாவுக்கு   அறிமு கமாகி  பல   படங்க ளை   நடித் திருக் கிறார்.  தமிழில்  1994  ஆம் ஆண்டு  வெளி யான  நம்ம வர்   படத் தின்  மூலம்   வில்ல னாக   கவர்ந் தார் .   முதல்   படத்தி லேயே   நல்ல   வர வேற்பு   கிடை த்ததால்  தொடர் ந்து   வில் லனாக   நடிக்க   தொடங் கினார்.

 

 

ஆனால்  ஒரு   கட்டத் திற்கு   பின்   இ வருக்கு   சரிவர பட   வாய்ப்பு கள்   அமையா ததால்   படங் களில்   ந டிக்காமல்   இருந்து   வருகி றார் .  சமீப காலமாக  இவர் என்ன ஆனார்  என்று  தெரியாத  அளவி ற்கு   எந்த ஒரு   திரைப் படத் திலும்   ந டிக்கவி ல்லை .  அதற்கு   கா ரணம்   தற்போது   வெளியா கி   இரு க்கிறதாம்.

 

 

இளம்  வயதில் ஒரு  ஆன்ட்டி   வயதான   பெண்ணி டம்   தொடர்பி ல்   இருந்து இருக் கிறார்.   அவரது   கட்டுப் பாட்டில்  தான் இவர்   இருந் தாராம்  . மேலும் அந்தப் பெண் தான்  இவருக்கு   மேனேஜ ராகவும்   இருந்தா ராம்.

 

 

அதனால் தான்  கரண்   தொடர்ந் து   சினிமா வில்  பட   வாய்ப் புகள்   இல்லாமல்   இருந்து   வந் தார் .  இளம்   வயதில்   செய்யக் கூடாத   தவறுக ளை   செய்து விட்டு   பட வாய்ப் புகளும்   இ ருந்து   த ற்போது   என்ன   ஆனார் என்றே   தெரி யாத   அளவுக் கு   இருந்து   வருகிறா ர்.

 

 

இதனை   பிரபல    பத்திரிகை யாளர்   ஒருவர்   சமீபத் திய   பேட்டி  ஒன்றில்  பேசியிரு க்கிறார்  . இதை பார்த்த   பலருக் கும்   இது   த ற்போது   இணை யத்தில்  ப ரவி   பலரும்  ஷாக்  ஆகி  இருக்கி றார்க ள் .

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.