பிர பல ஜோடி அஜித் ஷாலி னியின் பலரும் பார்த் திராத அரிய திருமண புகைப் படங்கள்.!!

0

தமிழ்  சினிமா வின்   பிரபல நடிகர் அஜித் .  இ வர் கடைசியாக   துணிவு திரைப்ப டத்தில்   நடித்து   முடி த்து   இருந் தார் .  இந்த திரைப்படம் வெளியாகி   மிகப்பெரிய வெற்றியை   கொடு த்தது  .  அ தை தொடர்ந்து   தற் போது மகிழ்   திருமே னியுடன்  இணைய  இருக் கிறார் .

 

 

தமிழ்  சினிமா வில்  இவருக் கென   மிகப்பெ ரிய   ரசிகர் கூட்டம்  ஒன்று   இருக் கிறது.  இவர் சினிமா  துறையில்   பிரேம   புஸ்தகம்   என்ற   தெலுங்கு   திரைப்படத் தில்  நடித்தி ருக் கிறார் .   பின்   தமி ழில்   அமரா வதி  என்ற   திரைப்படத் தின்  மூலம்   அறிமு கமானவர்   இவர்.

 

 

அதன்  பின்னர்   ராஜாவி ன்   பார்வை யிலே  ,  பவித்ரா ,   ஆசை   போன்ற படங்களை நடித்தார்.  இதில்   ஆசை   திரைப்படம்   இவ ருக்கு   திருப் புமுனை   படமாக அமை ந்தது  .  அதன் பின் காதல்  கோட்டை  படத்தில்   நடித்தி ருந்தார்  . அந்த படத்தின் மூலம்  பெரிய  அளவிற் கு   பிரபல மானார்.

 

 

தீனா  திரைப்படத் தின்   மூலம்  த னக்கென  ஒரு இடத்தை   பதித் தார்.   அதன் பின் இவருக் கென   ஒரு தனி ரசிகர்   கூட்டம்   உருவா னது  .  மங் காத்தா  படத்தின் மூலம்  ஐம்ப தாவது   திரைப்ப டத்தை   நடித்து   முடித் தார்  .    மங்கா த்தா   திரைப்பட மும்   மிகப்பெரிய   வெற்றி யை   கொ டுத்தது.

 

 

அதன் பின்  அமர்க் களம்  பட   சமயத்தில்  தன்னுடன்   இணை ந்து  நடித்த ஷாலினி யுடன்  காதல்   வயப்ப ட்டார் .  பின்  இ ருவரும்   திரும ணம்   செய்து  கொ ண்டனர்.  முன்னணி  ந டிகரா க  இருந்தா லும்  இவரு டைய   தி  ருமண   புகைப்ப டங்களை   பலரும்   பார்த்தி ருக் க   மாட்டா ர்க ள் .  அந்த   புகைப்பட ங்கள் இதோ

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.