இசைய மைப்பா ளர் யுவன் சங்கர் ராஜாவின் மூன்று மனைவி களை பார்த்து உள்ளீர்க ளா ? பலரும் பார் த்திராத அவரது திருமண புகைப்ப டங்கள்.!!

0

தமிழ்  சினிமா வின்   பிரபல   இசைய மைப்பா ளர்     யுவன்   சங் கர்   ராஜா .  இவர்   இளையரா ஜாவின்   மகன் .  இவரது   பாடல் களுக்கு   மிகப் பெரிய   ரசிகர்   கூட்ட மே   இருக்கி றது  .  1997 ஆம் ஆண்டு   அரவிந்த ன்   படத் தின்   மூலம்  அறிமுக  மா னார்.

 

 

இவர்  அதன்பின்  தீனா   திரைப் படத்தின்  மூலம்  பிரபலமா னார்  . தொடர்ந்து நந்தா ,   துள்ளு வதோ   இளமை ,   ஏப்ரல்  மாதத்தி  ல் ,   மௌன ம்   பேசிய தே ,   வின் னர் ,   காதல்   கொண் டே ன் ,   புதிய   கீதை   என   தொட ர்ந்து   ஹிட்   படங்க ளை   கொ டுத்து   வந் தார்.

 

 

இவர்  மேலும்   செல்வரா கவன்   படங்க ளில்   இவரது   பாடங்க ளுக்கு   தனி ரசிகர் கூட்டம்   இருக்கி றது .   பி ன்    7ஜி   ரெயின் போ   காலனி ,   மன் மதன் ,  ராம் ,  சண்டக் கோழி ,   வல்லவன்  ,  திமிரு  ,  பருத்தி வீரன் ,   கற் றது   தமிழ் ,   பில்லா  ,  மங்கா த்தா ,  என இவரது   வெற்றி  பட் டியல்   தொட ர்ந்து   கொண் டே   போ கும்.

 

 

மேலு ம்   இவர்   பி ஜிஎம்   கிங் என   அழைக்கப்ப டுப வர் .   இவர் 2005 ஆம்  ஆண்டு   சுஜா  சந் திரன்   என்பவ ரை   திரும ணம்   செய்து  கொண் டார் .   பின்   2007 ஆம் ஆண்டு   இருவ ரு ம்   கருத்து   வேறு பாடு   காரண மாக   பிரிந் து   வி ட்டனர். 

 

 

2011 ஆம் ஆண்டு  ஷில்பா  என் பவரை   திரும ணம்   செய்து   கொண் டார்  . மேலும்  2014 ஆம்   ஆ ண்டு   இஸ் லாம்   மத த்திற்கு   மாறினா ர்  . பின் 2015 ஆம் ஆண்டு மூன் றாவது   திரும ணம்   செய்து   கொண் டார் .  இவர்   உடைய   மூன்று   மனைவி களின்   புகைப்ப டங்கள்   இதோ

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.